Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής συνολικού προϋπολογισμού  € 389.241,78 (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ 23%) με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δώδεκα (12) ομάδες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν για όσες και όποιες Ομάδες επιθυμούν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της Ομάδας ή των Ομάδων επιλογής τους.

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 14-03-2016, 13:00
Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:   05-04-2016, 13:00

Ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» στο ΕΣΗΔΗΣ: 11-04-2016, 10:00

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλ. 213-20.65.136, fax 213-20.65.015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

Pdf αρχείο

Πηγή

Be Sociable, Share!